מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות


 


חברת אמ. ג'י. אס. ספורט טרדינג בע"מ, מספר חברה 511441388  (להלן: "החברה") מכבדת את הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים") אותו היא מנהלת ומפעילה בכתובת https://megasport.co.il/ (להלן: "האתר").


 


מדיניות פרטיות זו מסדירה את האופן שבו החברה עושה שימוש במידע, כהגדרתו להלן, אותו היא אוספת באתר. 


 


המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה באתר. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהחברה תעביר להם מידע וכיצד החברה מטפלת ושומרת את המידע.


 


המידע שהמשתמש מוסר לחברה תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש ומסירת המידע כאמור אינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגר המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה באתר, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו וכי מידע יישמר וינוהל במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.


 


מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.


 


1.              מהו מידע?


במדיניות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר ובשירותים הכלולים בו, לרבות במסגרת רכישות, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש, והמוגן על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("החוק").


 


2.              המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמש


2.1.                   מידע שהמשתמש מוסר לחברה בין היתר בקשר עם רכישת מוצרים דרך האתר;


2.2.                   מידע שמתקבל אצל החברה בקשר עם השירותים שמעניקה החברה באתר, לרבות מועדון לקוחות;


2.3.                   כאשר המשתמש מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של החברה (ניוזלטר);


2.4.                   באמצעות שימוש באתר.


3.              המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש


החברה תאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו):


3.1.                   זיהוי ופרטי התקשרות לרבות שם מלא, פרטי התקשרות (טלפון נייד, דוא"ל), כתובת, כאשר לגבי חברי מועדון לקוחות יאספו נתונים נוספים כגון תעודת זהות ותאריך לידה.


3.2.                   מידע בקשר עם השירותים שהחברה מספקת ו/או עשויה לספק למשתמש לרבות מידע אודות המוצרים שהמשתמש רוכש מהחברה ו/או מתעניין ברכישתם מהחברה והתשלומים שהמשתמש שילם לחברה.


3.3.                   פירוט והיסטוריית רכישות שביצע המשתמש באתר.


3.4.                   העדפות צרכניות של המשתמש.


3.5.                   כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר לחברה ו/או מתקבל אצלה בקשר עם המשתמש ו/או עם השימוש באתר.


4.               


5.              המטרות לשמן החברה אוספת את המידע


החברה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:


5.1.                   לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים ו/או המוצרים הנמכרים על ידי החברה או מי מטעמה;


5.2.                   הפעלה וניהול של האתר לרבות שיווק, פרסום, קידום מכירות ועידוד רכישות;


5.3.                   על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;


5.4.                   לשם פיתוח ותפעולו של האתר;


5.5.                   לשם תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;


5.6.                   לשם שיפור איכות השירותים ו/או המוצרים שמספקת החברה;


5.7.                   לשם יצירת קשר עם המשתמש;


5.8.                   לשם עריכת נתונים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים;


5.9.                   איסוף ועיבוד המידע לשם ניתוח, מחקר ועריכת סטטיסטיקות;


5.10.               לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתמשים ועשויים להתאים להעדפותיהם באתר, בפלטפורמות פרסום וכן באתרי אינטרנט אחרים;


5.11.               ניתוח פרופילים של המשתמשים באתר לשם שיווק מוצרים לרבות, אך לא רק, ברשת האינטרנט;


5.12.               לצורך משלוח באמצעים אלקטרוניים דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי;


5.13.               לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק;


5.14.               למניעת פעולות בלתי חוקיות באתר;


5.15.               לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ו/או מי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;


5.16.               לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש, מדיניות פרטיות זו ו/או התקשרויות כלשהן בין המשתמש לחברה;


5.17.               לשם עמידה בהוראות כל דין.


6.              העברה של המידע  


6.1.                   החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות פרטיות זו.


6.2.                   העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.


6.3.                   החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:


6.3.1.                       צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים, ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי סליקה ו/או תשלומים, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברות שליחויות ו/או לוגיסטיקה, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק, עורכי דין ו/או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה.


6.3.2.                       אם תתקבל אצל החברה הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין.


6.3.3.                       בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה.


6.3.4.                       במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה וכן במקרים של בחינת היתכנות של המקרים הנזכרים לעיל.


6.3.5.                       אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.


6.3.6.                       אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.


6.3.7.                       בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.


6.4.                   בנוסף לאמור, החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע שונה מהוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו, שימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הגנת פרטיות זו לרבות להעברת מידע, שמירתו ואחסונו אצל צדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינת ישראל.


6.5.                   החברה עושה שימוש בספקים שמעניקים שירותי סליקה באינטרנט (להלן: "ספקי השירות"). סליקת התשלומים מבוצעת באמצעות ספקי השירות בלבד, והחברה אינה צד לכך. לפיכך, כאשר משתמש רוכש מוצרים ושירותים באתר, הוא יתבקש למסור מידע ופרטים אודותיו לרבות פרטי כרטיס אשראי ומידע נוסף ישירות לספקי השירות. מסירת המידע והשימוש במידע שייאסף על ידי ספקי שירות כאמור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספקי השירות, ואלה יחולו על המשתמש בנוסף לתנאי השימוש באתר דנן ומדיניות פרטיות זו, ועל המשתמש האחריות לבדוק את המדיניות של ספקי השירות לפני ביצוע תשלומים.  


6.6.                   מבלי לגרוע מהוראות מדיניות פרטיות זו, החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לספקי שירות לרבות בכל הקשור לאיסוף המידע על ידי ספקי שירות, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו על ידי ספקי שירות ועוד.


7.              אבטחת מידע


החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. החברה לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד אנא עדכן אותנו באמצעי התקשרות שבסעיף 16 למדיניות הפרטיות.


8.              הגבלת אחריות


החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו.


9.              תקופת החזקה של המידע


החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.


 


10.           מידע על אנשים אחרים  


אם המשתמש יספק מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו ו/או צדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן - (ב) המשתמש קיבל את ההסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא קיבל את ההסכמות הנדרשות להעברת המידע לידי החברה.


11.           Cookies


החברה עושה שימוש ב- Cookies ובטכנולוגיות אחרות כגון פיקסלים ועוד (להלן ביחד: "העוגיות") באמצעותם החברה אוספת מידע לא מזהה בקשר עם המשתמשים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם משתמש בוחר למסור מידע מזהה באתר, מידע זה יהיה מקושר למידע הלא מזהה שייאסף באתר.


עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאפשרות לאסוף מידע דרך מחשבי משתמשים או דרך דפדפן האינטרנט ובין היתר, את סוגי המידע הבאים: הדפים בהם ביקר המשתמש באתר, פעולות שביצע המשתמש באתר, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מידע שהמשתמש צפה בו באתר, מיקום גיאוגרפי משוער, טווח הגילאים של המשתמש, מגדר, סוג המכשיר ממנו המשתמש נכנס לאתר, תחומי העניין של המשתמש, כתובת ה-IP של המשתמש (קרי, כתובת המחשב של המשתמש באינטרנט), מספר כניסות לאתר, מספר ההקלקות, רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט, גרסתו והעדפת שפה, שמות דומיינים ועוד.


החברה תעשה שימוש במידע שנאסף באמצעות העוגיות לצורך אחת או יותר מהמטרות הבאות: כדי לנהל ולתפעל  את האתר; כדי להקל על השימוש באתר; כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים באתר וכן מחוץ לאתר (לדוג' ברחבי האינטרנט, ב- Facebook, Google ועוד) אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר; כדי לנטר דפוסי פעילות באתר; כדי לערוך סטטיסטיקות לרבות חישוב מספרי משתמשים באתר; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר.


החברה עושה שימוש בעוגיות של מערכות פרסום כגוןGoogle  ו- Facebook,  אשר מנטרות את השימוש של המשתמשים באתר ו/או הרכישות שתבוצענה על ידם. השימוש במידע שייאסף באמצעות העוגיות של Google  ושל   Facebook כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברות כאמור וניתן ללמוד אודות המידע שנאסף באמצעות העוגיות, השימוש במידע על ידי החברות כאמור, אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות של כל אחת מהחברות כאמור. בשימוש באתר וברכישות בחנויות החברה המשתמש נותן את הסכמתו למדיניות הפרטיות של החברות כאמור.


מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות המפורטות במדיניות הפרטיות, החברה תהיה רשאית להעביר מידע למערכות פרסום של צדדים שלישיים כגוןGoogle  ו- Facebook כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו.


החברה עושה שימוש בשירותי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים כגון Google Analytics,  book Ads Manager  ו-Google Search Console. השימוש בשירותים שלGoogle Analytics  כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics. ניתן ללמוד על המידע שנאסף במסגרת שירותים אלה, השימושים במידע, אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות של Google Analytics.  בשימוש באתר המשתמש נותן את הסכמתו למדיניות הפרטיות של Google Analytics.


משתמש אשר אינו מעוניין שהעוגיות יאספו במחשבו, יכול להימנע מכך על ידי אי הסכמה בעת הכניסה הראשונה לאתר ולאחר מכן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך, על המשתמש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן.


על אף האמור לעיל, עוגיות אשר חיוניות והכרחיות לתפעול וניהול האתר, לא ניתנות לביטול.


12.           קישורים והיפר קישורים


האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם.


החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים המופיעים באתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו בקשר עם כניסה, עיון, שימוש ועוד.  
לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג שהיא, בקשר עם האתרים האחרים לרבות בכל הקשור לאיסוף, שימוש, העברה של מידע באתרים האחרים, התוכן שיפורסם בדפים של האתרים האחרים ועוד.


13.           זכות עיון ותיקון המידע


הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם להוראות החוק. אם המשתמש מעוניין לעיין במידע או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת  באמצעות פנייה לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים בסעיף 16 למדיניות פרטיות זו להלן.


14.           הדין החל וסמכות השיפוט


התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו וכן כל שינוי או תיקון שלה, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.


סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.


15.           שינויים ועדכונים


החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר ו/או ביקורים ו/או רכישות שיבוצעו על ידו בחנויות החברה לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.  


16.      שונות


המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.


אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.


17.      יצירת קשר


ככל שלמשתמש ישנן שאלות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, המשתמש מוזמן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [email protected].