תעודת אחריות

 

תעודת אחריות

 1. האחריות

כנגד הצגת חשבונית רכישה ותעודת אחריות, תהא אמ.ג'י.אס ספורט טריידינג בע"מ (להלן "החברה") אחראית רק כלפי הקונה למכשיר אשר פרטיו מצויים ברישומי החברה בלבד (להלן "המכשיר") ואשר נמצאו בו ליקויים בעבודה ו/או בחומרים אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה נגרמו על אף שימוש רגיל, נכון וסביר במכשיר זאת אך ורק בהתאם למפרט בתעודה זו.

 1. תקופת האחריות

תקופת האחריות תחל במועד רכישת המכשיר ו/או קבלתו ותסתיים כמפורט להלן:

  1. אחריות למכשיר לאחר שנה.
  2. במקרה של תיקון, שיפור, שינוי ו/או החלפה של המכשיר או כל חלק ממנו לא יחול כל שינוי בתקופת האחריות. במקרה של תיקון תסתיים תקופת האחריות לחלק המתוקן 90 יום מיום התיקון או תום תקופת האחריות המקורית לפי המאוחר מביניהם.
 1. ביטול האחריות

האחריות תתבטל מאליה והחברה לא תהיה אחראית לכל ליקוי שהוא במכשיר בקרות אחד או יותר מן המקרים הבאים:

  1. בתום תקופת האחריות.
  2. יבוצע במכשיר ו/או חלק ממנו תיקונים ו/או תוספות ו/או שינויים ו/או החלפות ע"י גוף ו/או אדם אשר לא הוסמכו לכך בכתב ע"י החברה ו/או ניכר על פני המכשיר כי טופל ו/או שונה ע"י גוף או אדם שלא הוסמכו לכך בכתב ע"י החברה. אלא אם כן החברה הורתה ללקוח להחליף חלקים הניתנים להחלפה על ידו והחלפים סופקו ללקוח ע"י החברה.
  3. הועבר המכשיר לאחר במתנה, ו/או מכירה ו/או כל סיבה אחרת ללא ידיעת החברה ואישורה בכתב.
  4. הליקוי במכשיר נוצר כתוצאה מחיבורו לציוד ו/או אביזרים מכניים ו/או חשמליים אשר לא אושרו ע"י החברה, יובהר כי במקרה של מכשירים חשמליים, יש לחבר אך ורק לנקודת זרם חשמל ביתית, תקנית של 220V AC מוארקת ומוגנת ע"י ממ"ט G ו/או 16AC ונקודת החשמל מוגנת ע"י מפסק פחת ביתי תיקני. לא יחובר המכשיר ע"י מעביר, מפצל ו/או מאריך חשמלי.
  5. על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ניכר במכשיר כי השימוש בו ואופן תפעולו היה בניגוד להוראות החברה ו/או הוראות היצרן.
  6. הושאר המכשיר מחובר לנקודת החשמל בתום השימוש בניגוד להוראות היצרן ונגרם נזק ו/או תקלה במכשיר.
  7. ניכר על פני המכשיר כי פרטי המכשיר שונו, נמחקו או הוסרו.
  8. הקונה לא עמד כלפי החברה בהתחייבויותיו לתשלום עבור המכשיר ו/או תשלום עבור תקלה שתוקנה במסגרת האחריות והוגדרה תקלה שלא במסגרת האחריות ו/או קריאת שווא (סרק). במקרה של השלמת התשלום ו/או גמר ההתחייבות לא יחול שינוי ו/או הארכת תקופת האחריות בגין התקופה שבוטלה האחריות, בכל מקרה תסתיים תקופת האחריות לפי סעיף 2 וסעיפי המשנה.
 1. הגבלת האחריות

החברה לא תהא אחראית על כתב האחריות זה במקרים הבאים:

  1. במקרים המנויים בסעיפים 3.1 עד 3.8
  2. במקרים בהם נוצרו במכשיר ליקויים כתוצאה משימוש לא נכון או לא סביר ו/או טיפול ואחזקה שלא בהתאם להוראות החברה ו/או רשלנות ו/או הזנחה, אחזקה לקויה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל נזילת סוללות, תאונה, שבר, רטיבות, נזקי מלחמה, פעילות עויינת, אספקת חשמל בלתי תקינה ו/או בלתי סדירה, שריפה, פגעי טבע ומזג אויר לרבות גשם, ברקים ואבק, ניקוי בחומרי ניקוי אשר גרמו נזק, שימוש בשמני מיסוך ו/או סיכה שלא אושרו ע"י החברה או כל סיבה אחרת קשורה בשימוש בלתי סביר במכשיר.
  3. מבלי לפגוע בכל האמור בסעיפים 4.1 ו- 4.2 לעיל, החברה לא תהיה אחראית במקרים הבאים:
   1. במקרה של בלאי סביר, סוללות, חלקי פלסטיק, חלקי גומי, אביזרים נלווים שנשחקו משימוש.
   2. במכשירי הליכה, שימוש ע"י משתמשים אשר משקל גופם עולה על הרשום בקטלוג היצרן או בהוראות שניתנו בכתב או בע"פ ע"י החברה.
   3. שימוש אשר אינו לצרכים ביתיים, כגון: דיירי בניין בחדר ציבורי או אחר, חדר כושר, מרפאה, חדר כושר פרטי לצרכי קלאב פרטי או בתי ספר, או ישיבה וכיו"ב.
   4. הצבת המכשיר במקום בו לא קיימת רצפת מרצפות, בטון, פרקט או הצבתו בחדר ללא קירות, מרפסת פתוחה או הצבתו במקום ללא גג.
   5. שימוש ו/או חיבור חשמלי שלא בהתאם להוראות היצרן.
   6. היווצרות של נזק/פגם כתוצאה מן ההובלה ו/או ההתקנה של המכשיר שלא ע"י מורשי החברה, מהחברה לבית הקונה.
   7. חלקי פלסטיק, חלקי גומי, ו/או נזק שבר ו/או חלודה שלא התגלה בזמן המסירה וההתקנה ע"י מורשי החברה.
 1. גבולות האחריות
  1. אחריות החברה כמפורט בתעודה זו מוגבלת לתיקון המכשיר ו/או החלפתו ו/או חלקים ממנו בלבד.
  2. החברה לא תהיה אחראית לנזקים ו/או הפסדים ישירים ו/או עקיפים אשר יגרמו לקונה – גופו ו/או רכושו ו/או לצד ג' – גופו ו/או רכושו כתוצאה משימוש, אחסון, ליקוי ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או  השבתת המכשיר ו/או כל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.
  3. האחריות לקריאת סרק ו/או קריאה הניתנת לפתרון ע"י המשתמש בהתאם להוראות היצרן המצורפות למכשיר ובתוספת להוראות היבואן המצטרפות להוראות היצרן ו/או קריאה לתיקון פגם ו/או תקלה שאינה במסגרת האחריות ו/או על פי סעיף 4 עם כל סעיפי המשנה, הינה על הקונה והקונה ישא בעלויות החברה הכרוכות בהפניית איש שרות לקריאה זו.
 2. התיקונים
  1. תיקונים ו/או החלפות על פי תעודת אחריות זו יבוצעו בבית הלקוח ו/או במשרדי החברה ו/או בכל מקום בו תבחר החברה והכל על פי שיקול דעתה של החברה. החברה תהיה רשאית להורות ללקוח להוביל את המכשיר לתיקון על חשבונו.
  2. תיקונים ו/או החלפות יבוצעו בהתאם לזמינותם של אנשי השרות של החברה ו/או בשמה ובשעות העבודה של אנשי שרות אלו.
  3. החברה תהא רשאית לבצע תיקונים ו/או החלפות של מכשירים ו/או חלקיו תוך שימוש בחלפים מקוריים, חליפיים, משומשים או משופצים על מנת לפתור את הליקוי תוך זמן סביר ובכפוף לאספקת החלפים מן היצרן.
  4. החליפה החברה את המכשיר ו/או כל חלק ממנו, במכשיר ו/או חלק חלופי זמני, יהיה המכשיר המוחלף ו/או חלק מוחלף ממנו כאמור קנינה הבלעדי של החברה.
 3. כללי
  1. על תעודת אחריות זו יחולו דיני מדינת ישראל.
  2. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנובע ו/או הכרוך בתעודת אחריות זו מוסכם על הלקוח כי תהא לבתי משפט המוסכמים בעיר תל אביב-יפו.
  3. תעודת אחריות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה. הועברה/הומחאה תעודת אחריות זו לאחר, תתבטל האחריות מאליה.
  4. גבולות אחריות בתחום הקו הירוק ובאזורים אשר אינם אזורי עימות ביטחוני, מעבר לכך נתון לשיקול הטכנאים בהתאם למצב הביטחון והסכמתו להגיע לבית הלקוח. במקרים כאלו החברה תהיה רשאית להורות ללקוח להוביל את המכשיר על חשבונו לחציריה.שם הלקוח______________________     שם ודגם המוצר_______________________     אחריות מתאריך______________________